Album de famille

Famille Salim KARA
 

Papa's friends in Kalemie

Salim, Yasmin, Shiraz, Sultan

With parents in Kalemie

Manula M N Virji

Karmali Pirbhai Sunderji

Jamat Khana

Hemraj Nazarali House

BP Station

Boulangerie - Papa

GP Kara - Alibhai - Amarshi